جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...


دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.com 1 2,475,000 ریال 2,875,000 ریال 2,875,000 ریال
.net 1 2,785,000 ریال 3,385,000 ریال 3,385,000 ریال
.org 1 3,875,000 ریال 3,875,000 ریال 3,875,000 ریال
.biz 1 4,585,000 ریال 4,585,000 ریال 4,585,000 ریال
.info 1 1,965,000 ریال 4,485,000 ریال 4,485,000 ریال
.co.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.ac.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.id.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.org.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.net.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.sch.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.gov.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال