مرور محصولات و خدمات

هاست لینوکس بسته آزمایشی
فضا: 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه: 20000 مگابایت
نوع هارد: SSD پرسرعت
کنترل پنل: سی پنل
سیستم عامل: CloudLinux
قابلیت انتخاب نسخه های PHP از 4.4 الی 7
قابلیت فعال و غیر فعال کردن تمامی توابع PHP و کتابخانه ها
قابلیت تغییر تنظیمات دلخواه php.ini توسط کاربر
امنیت بالا توسط CageFS
تخصیص منابع اختصاصی LVE
پشتیبان گیری ماهانه
270,000 ریال ماهانه
PA-100
فضا: 100 مگابایت
ترافیک ماهانه: 1000 مگابایت
نوع هارد: SSD پرسرعت
کنترل پنل: سی پنل
سیستم عامل: CloudLinux
قابلیت انتخاب نسخه های PHP از 4.4 الی 7
قابلیت فعال و غیر فعال کردن تمامی توابع PHP و کتابخانه ها
قابلیت تغییر تنظیمات دلخواه php.ini توسط کاربر
امنیت بالا توسط CageFS
تخصیص منابع اختصاصی LVE
پشتیبان گیری منظم روزانه، هفتگی
پشتیبان گیری ماهانه در سرور دیگر
1,970,000 ریال سالانه
PB-200
فضا: 200 مگابایت
ترافیک ماهانه: 5000 مگابایت
نوع هارد: SSD پرسرعت
کنترل پنل: سی پنل
سیستم عامل: CloudLinux
قابلیت انتخاب نسخه های PHP از 4.4 الی 7
قابلیت فعال و غیر فعال کردن تمامی توابع PHP و کتابخانه ها
قابلیت تغییر تنظیمات دلخواه php.ini توسط کاربر
امنیت بالا توسط CageFS
تخصیص منابع اختصاصی LVE
پشتیبان گیری منظم روزانه، هفتگی
پشتیبان گیری ماهانه در سرور دیگر
2,470,000 ریال سالانه
PC-500
فضا: 500 مگابایت
ترافیک ماهانه: 10000 مگابایت
نوع هارد: SSD پرسرعت
کنترل پنل: سی پنل
سیستم عامل: CloudLinux
قابلیت انتخاب نسخه های PHP از 4.4 الی 7
قابلیت فعال و غیر فعال کردن تمامی توابع PHP و کتابخانه ها
قابلیت تغییر تنظیمات دلخواه php.ini توسط کاربر
امنیت بالا توسط CageFS
تخصیص منابع اختصاصی LVE
پشتیبان گیری منظم روزانه، هفتگی
پشتیبان گیری ماهانه در سرور دیگر
2,870,000 ریال سالانه
PD-1000
فضا: 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه: 20000 مگابایت
نوع هارد: SSD پرسرعت
کنترل پنل: سی پنل
سیستم عامل: CloudLinux
قابلیت انتخاب نسخه های PHP از 4.4 الی 7
قابلیت فعال و غیر فعال کردن تمامی توابع PHP و کتابخانه ها
قابلیت تغییر تنظیمات دلخواه php.ini توسط کاربر
امنیت بالا توسط CageFS
تخصیص منابع اختصاصی LVE
پشتیبان گیری منظم روزانه، هفتگی
پشتیبان گیری ماهانه در سرور دیگر
3,770,000 ریال سالانه
PE-2000
فضا: 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه: 30000 مگابایت
نوع هارد: SSD پرسرعت
کنترل پنل: سی پنل
سیستم عامل: CloudLinux
قابلیت انتخاب نسخه های PHP از 4.4 الی 7
قابلیت فعال و غیر فعال کردن تمامی توابع PHP و کتابخانه ها
قابلیت تغییر تنظیمات دلخواه php.ini توسط کاربر
امنیت بالا توسط CageFS
تخصیص منابع اختصاصی LVE
پشتیبان گیری منظم روزانه، هفتگی
پشتیبان گیری ماهانه در سرور دیگر
2,980,000 ریال شش ماهه
4,470,000 ریال سالانه
PF-3000
فضا: 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه: 40000 مگابایت
نوع هارد: SSD پرسرعت
کنترل پنل: سی پنل
سیستم عامل: CloudLinux
قابلیت انتخاب نسخه های PHP از 4.4 الی 7
قابلیت فعال و غیر فعال کردن تمامی توابع PHP و کتابخانه ها
قابلیت تغییر تنظیمات دلخواه php.ini توسط کاربر
امنیت بالا توسط CageFS
تخصیص منابع اختصاصی LVE
پشتیبان گیری منظم روزانه، هفتگی
پشتیبان گیری ماهانه در سرور دیگر
4,470,000 ریال شش ماهه
7,570,000 ریال سالانه
PG-5000
فضا: 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه: 100000 مگابایت
نوع هارد: SSD پرسرعت
کنترل پنل: سی پنل
سیستم عامل: CloudLinux
قابلیت انتخاب نسخه های PHP از 4.4 الی 7
قابلیت فعال و غیر فعال کردن تمامی توابع PHP و کتابخانه ها
قابلیت تغییر تنظیمات دلخواه php.ini توسط کاربر
امنیت بالا توسط CageFS
تخصیص منابع اختصاصی LVE
پشتیبان گیری منظم هفتگی
پشتیبان گیری 3 ماه یک بار در سرور دیگر
6,440,000 ریال شش ماهه
9,850,000 ریال سالانه
PH-10000
فضا: 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه: 120000 مگابایت
نوع هارد: SSD پرسرعت
کنترل پنل: سی پنل
سیستم عامل: CloudLinux
قابلیت انتخاب نسخه های PHP از 4.4 الی 7
قابلیت فعال و غیر فعال کردن تمامی توابع PHP و کتابخانه ها
قابلیت تغییر تنظیمات دلخواه php.ini توسط کاربر
امنیت بالا توسط CageFS
تخصیص منابع اختصاصی LVE
پشتیبان گیری منظم هفتگی
پشتیبان گیری 3 ماه یک بار در سرور دیگر
94,700,000 ریال شش ماهه
14,850,000 ریال سالانه