مرور محصولات و خدمات

SB-250
ب - 250 مگابایت فضا
2500 مگابایت ترافیک ماهانه
520,000 ریال سالانه
SC-500
ج- 500 مگابایت فضا
5000 مگابایت ترافیک ماهانه
770,000 ریال سالانه
SD-1000
د- 1000 مگابایت فضا
10000 مگابایت ترافیک ماهانه
1,290,000 ریال سالانه
SE-2000
ذ- 2000 مگابایت فضا
50000 مگابایت ترافیک ماهانه
1,770,000 ریال سالانه
SF-3000
ر- 3000 مگابایت فضا
70000 مگابایت ترافیک ماهانه
2,670,000 ریال سالانه
SG-5000
ز- 5000 مگابایت فضا
100000 مگابایت ترافیک ماهانه
3,370,000 ریال سالانه