مرور محصولات و خدمات

مهدکودک و خانه بازی روناس (نسخه پایه)
نسخه پایه
نصب رایگان نرم افزار
دوازده ماه خدمات پشتیبانی رایگان
3,680,000 ریال یکبار
مهدکودک و خانه بازی روناس (نسخه ویژه)
نسخه ویژه
نصب رایگان نرم افزار
دوازده ماه خدمات پشتیبانی رایگان
7,750,000 ریال یکبار
مهدکودک و خانه بازی روناس (نسخه کامل)
نسخه کامل
نصب رایگان نرم افزار
دوازده ماه خدمات پشتیبانی رایگان
11,800,000 ریال یکبار
مهدکودک و خانه بازی روناس (نسخه سفارشی)
نسخه کامل سفارشی
نصب رایگان نرم افزار
دوازده ماه خدمات پشتیبانی رایگان
14,700,000 ریال یکبار