مرور محصولات و خدمات

پشتیبانی دو ماهه
خدمات پشتیبانی بسته های نرم افزاری به مدت 2 ماه در روزها و ساعات کاری شرکت
2,770,000 ریال سالانه
پشتیبانی شش ماهه
خدمات پشتیبانی بسته های نرم افزاری به مدت 6 ماه در روزها و ساعات کاری شرکت

4,770,000 ریال سالانه
پشتیبانی دوازده ماهه
خدمات پشتیبانی بسته های نرم افزاری به مدت 12 ماه در روزها و ساعات کاری شرکت

6,770,000 ریال سالانه
خدمات یک بار نصب - راه اندازی سرور برای چند سیستمی
خدمات پشتیبانی بسته های نرم افزاری برای راه اندازی سرور و شبکه برای نرم افزاری که قبلا در سیستم نصب شده است. فقط 1 بار


950,000 ریال سالانه
پشتیبانی یک روزه - تک سیستم
خدمات پشتیبانی بسته های نرم افزاری برای نصب مجدد نرم افزار فقط 1 بار بدون پشتیبانی مجدد
مهلت تست و رفع مشکل مربوط به نصب، حداکثر 24 ساعت پس از نصب می باشد

1,180,000 ریال سالانه
پشتیبانی یک روزه نصب و انتقال از سیستم قبلی - تک سیستم
خدمات پشتیبانی بسته های نرم افزاری برای نصب مجدد نرم افزار در سیستم جدید و انتقال داده از سیستتم قدیمی به جدید
فقط 1 بار بدون پشتیبانی مجدد
مهلت تست و رفع مشکل مربوط به نصب، حداکثر 24 ساعت پس از نصب می باشد


1,680,000 ریال سالانه