مرور محصولات و خدمات

استریمینگ A300
سرویس پخش زنده ویدئویی برای 30 دقیقه در روز
حداکثر تعداد اتصال ورودی و خروجی 300 نفر
1,400,000 ریال ماهانه
استریمینگ B500
سرویس پخش زنده ویدئویی برای 30 دقیقه در روز
حداکثر تعداد اتصال ورودی و خروجی 500 نفر
1,900,000 ریال ماهانه
استریمینگ C700
سرویس پخش زنده ویدئویی برای 30 دقیقه در روز
حداکثر تعداد اتصال ورودی و خروجی 700 نفر
2,400,000 ریال ماهانه