مرور محصولات و خدمات

نمایندگی WRA-2000
2 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
مرحله آخر سفارش در یادداشت، نوع سرور آلمان یا ایران درج شود
2,080,000 ریال ماهانه
20,800,000 ریال سالانه
نمایندگی WRB-5000
5 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
مرحله آخر سفارش در یادداشت، نوع سرور آلمان یا ایران درج شود
2,780,000 ریال ماهانه
27,800,000 ریال سالانه
نمایندگی WRC-10000
10 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
مرحله آخر سفارش در یادداشت، نوع سرور آلمان یا ایران درج شود
3,280,000 ریال ماهانه
32,800,000 ریال سالانه
نمایندگی WRD-20000
20 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
مرحله آخر سفارش در یادداشت، نوع سرور آلمان یا ایران درج شود
3,980,000 ریال ماهانه
39,800,000 ریال سالانه
نمایندگی WRE-50000
50 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
مرحله آخر سفارش در یادداشت، نوع سرور آلمان یا ایران درج شود
5,480,000 ریال ماهانه
54,800,000 ریال سالانه