مرور محصولات و خدمات

وب سرویس پیامک هوشمند خدماتی - پایه
خدمات ارسال هوشمند پیامک خدماتی از طریق وب سرویس روناس
هزینه ارسال هر واحد پیامک خدماتی - هر واحد 150 ریال
100,000 ریال سالانه + 400,000 ریال هزینه راه اندازی
وب سرویس پیامک هوشمند خدماتی - ویژه
خدمات ارسال هوشمند پیامک خدماتی از طریق وب سرویس روناس
هزینه ارسال پیامک خدماتی - هر واحد 140 ریال
100,000 ریال سالانه + 1,900,000 ریال هزینه راه اندازی
وب سرویس پیامک هوشمند خدماتی - اختصاصی
خدمات ارسال هوشمند پیامک خدماتی از طریق وب سرویس روناس
هزینه ارسال پیامک خدماتی - هر واحد 120 ریال
100,000 ریال سالانه + 3,900,000 ریال هزینه راه اندازی