مرور محصولات و خدمات

پشتیبانی پایه
خدمات پشتیبانی درجه 6 وب سایت به مدت یک سال
2,770,000 ریال سالانه
پشتیبانی ساده
خدمات پشتیبانی درجه 5 وب سایت به مدت یک سال
5,770,000 ریال سالانه
پشتیبانی استاندارد
خدمات پشتیبانی درجه 4 وب سایت به مدت یک سال
7,770,000 ریال سالانه
پشتیبانی ممتاز
خدمات پشتیبانی درجه 3 وب سایت به مدت یک سال
10,770,000 ریال سالانه
پشتیبانی حرفه ای
خدمات پشتیبانی درجه 2 وب سایت به مدت یک سال
15,770,000 ریال سالانه
پشتیبانی ویژه
خدمات پشتیبانی درجه 1 وب سایت به مدت یک سال
24,770,000 ریال سالانه